دستگاه تنسایل (کشش یونیورسال) معرفی آزمون کشش

Back to Blog
دستگاه تنسایل
تنسایل تک ستون 500
دستگاه کشش یونیورسال تنسایل 100 کیلو گرم تک ستون

دستگاه تنسایل (کشش یونیورسال) معرفی آزمون کشش

دستگاه تنسایل

تنسایل دستگاهی است آزمایشگاهی برای سنجش و تعیین استحکام کششی در آزمون های استاندارد مختلف تنش، کشش و فشار که از طریق فک ها و نگهدارنده های دستگاه تنسایل مورد آزمایش قرار میگیرد. در آزمون تنسایل موارد متعددی از ویژگی های و خصلت های مواد مورد آزمایش است شامل استحکام کششی نهایی، استحکام شکست نهایی، حداکثر کش آمدگی و کاهش اندازه است. با بدست آمدن این ارقام شما میتوانید ویژگی های دیگری نظیر ماژول یانگ یا مدول الاستیسیته که همان شیب خطی منحنی تنش کرنش معیار برای سفتی ماده یا مقاومت ماده در برابر تغییر شکل است را نسبت به پواسون که همان نسبت کرنش جانبی و عرضی به کرنش محوری و طولی که اثر انبساط یا همچنین انتقباض ماده در محور عمود بر جهت فشردگی یا کشش ماده است را اندازه بگیرید. همینطور برای تنش تسلیم یا تغییر شکل پلاستیکی که اصطلاحا تنشی که باعث شروع تغییر شکل پلاستیک یا تسلیم شدن پلاستیک میگویند و افزایش سختی کرنشی یا تغییر شکل غیر الاستیک که همان میزان تغییر شکل یا تغییر طولی برای تشخیص کرنش شکست یا درصد افزایش طول و کاهش سطح مقطع نمونه است را محاسبه و تعیین کرد. در آخر با استفاده از از دستگاه تنسایل و آزمون کشش ما میتوانیم کیفیت ماده مورد نظر را ارزیابی و واکنش آن را نسبت به نیروهای مختلف تحت فشار، تنش و کشش تعیین شده در استاندارد آن را به درستی بررسی کنیم. این نکته هم مهم است که با استفاده از دستگاه تنسایل در آزمون کشش طبق استاندارد اگر در راستای یک محور است برای تعیین و شناخت ویژگی ها مواد ایزوتوپ (مواد همسانگرد) استفاده میشود و اگر آزمون کشش در راستای دو محور باشد بیشتر برای مواد غیرایزوتوپ (مواد ناهمسانگرد) مانند کامپوزیت ها استفاده خواهد شد.

 

دستگاه تنسایل
دستگاه تنسایل وسیله ای است برای سنجش استحکام کشش، تنش و فشار

آزمون کشش

آزمون کشش یکی از آزمون های مخرب است که توسط دستگاه تنسایل، نمونه تحت نیروی کششی تک بعدی تا نقطه شکست قرار می گیرد و این درحالیست که ازدیاد طول نیز بصورت همزمان با نیروی اعمالی (بار اعمالی) ثبت می شود. نتایج حاصل از آزمون به ‌طور معمول برای انتخاب یک ماده به منظور کنترل کیفیت و پیش‌بینی اینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان می دهد به کار می‌رود. منحنی تنش-کرنش مهندسی بر اساس مقادیر نیرو اعمالي ازدیاد طول رسم می شود لذا خروجی آزمون یک منحنی تنش/کرنش می باشد که نشان دهنده رفتار ماده تحت کشش است. داده های بدست آمده در این آزمون برای تعیین خواص مکانیکی ماده استفاده می شود و کمیت ها زیر بدست می آیند:

تنش تسلیم

تنشی که در آن تغییر فرم پلاستیک یا تسلیم شدن ها اتفاق می افتد.

استحکام کششی یا استحکام نهایی کشش 

(UTS) ماکزیمم تنش کششی است که نمونه تحمل می کند و نسبت نیروی (بار) ماکزیمم به سطح مقطع اولیه نمونه تعریف می شود.

داکتیلیتی یا میزان قابلیت تغییر فرم پلاستیک

داکتیلیتی معمولاً تغییر طول است که کرنش شکست یا درصد افزایش طول و کاهش سطح مقطع تعریف می شود.

مدول الاستیسیته یا مدول یانگ

شیب بخش خطی منحنی تنش-کرنش مدول الاستیسیته می باشد. این پارامتر معیاری برای سفتی ماده است که همان مقاومت در برابر تغییر فرم می باشد.

چقرمگی

میزان توانایی جذب انرژی ماده تا مرحله شکست می باشد و آن را برابر با سطح زیر منحنی تنش-کرنش می دانند. آزمون کشش تک محوری برای تعیین خواص مواد همسانگرد به کار می‌رود و برای مواد ناهمسانگرد مانند کامپوزیتها از آزمون دو محوری استفاده می‌شود. شایع ترین آزمایش تست کشش، در هواپیما بر روی ورقه های کامپوزیتی ساده است.

دستگاه تنسایل
دستگاه تنسایل آزمون تست استحکام

هدف از آزمون کشش چیست؟

آزمون کشش یا تست های كشش با دستگاه تنسایل به دلایل مختلف انجام می شود. نتایج آزمایشهای کششی در انتخاب مواد برای برنامه های کاربردی مهندسی استفاده می شود. خواص کششی اغلب در مشخصه مواد، برای اطمینان از کیفیت قرار خواهد داشت. خواص کششی اغلب در هنگام توسعه مواد و فرایندهای جدید اندازه گیری می شوند تا مواد و فرآیندهای مختلف مقایسه شوند. در نهایت، خواص کششی اغلب برای پیش بینی رفتار یک ماده تحت انواع نیرو غیر از کشش یکسان استفاده می شود. استحکام مواد اغلب نگرانی اصلی است، استحکام مدنظر ممکن است از لحاظ تنش لازم برای ایجاد تغییر قابل توجه شکل پلاستیک یا حداکثر استرس که ماده می تواند در مقابل آن مقاومت کند اندازه گیری شود. این اندازه گیری ها با دقت كافي (در قالب عوامل ایمنی)، در طراحی مهندسی مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین تمايل به انعطاف پذیری مواد، که چقدر می توان شكل آن را قبل از شکستگی تغییر داد محاسبه می شود. به ندرت شکل پذیری به طور مستقیم در طراحی گنجانیده شده است ولي درعوض، در مشخصها مواد برای اطمینان از کیفیت و سختی قرار داده شده است. خواص الاستیک هم ممکن است مورد توجه باشد، اما برای اندازه گیری این خواص در آزمایش کششی از تکنیک های خاصی استفاده می شود و براي اندازه گیری دقیق تر می توان از طریق تکنیک های اولتراسونیک انجام داد.

استحکام کششی چیست و انواع آن کدام است؟

استحکام کششی، توانایی پلیمرها در برابر حداکثر مقدار تنش کششی است که هنگام کشش تحمل می کنند و در آن دچار شکست نمی شوند. این نقطه، زمانی است که ماده از حالت تغییر شکل الاستیک به تغییر شکل پلاستیک انتقال پیدا می کند. این آزمون از مهمترین و پرکاربردترین تست های پلیمر ها می باشد و نقش مهمی در انتخاب مواد برای تولید محصولات مختلف پلیمری دارد.

تغییر شکل الاستیک: وقتی تنش اعمال شده به پلاستیک را حذف کنیم، ماده به ابعاد و حالت اولیه خود برمی گردد. در واقع تغییر شکل اعمال شده موقتی است و با حذف تنش از بین می رود.

تغییر شکل پلاستیک: در این نوع تغییر شکل، با حذف تنش اعمالی، ابعاد مواد به حالت اولیه خود برنمی گردد و تغییر شکل و حالت ایجاد شده برگشت ناپذیر است.

نحوه‌ی کار دستگاه تنسایل کشش یونیورسال

سومين سيستم اندازه گيری نيرو با استفاده از تغيير شکل یک فنر است. از این اصل در ماشين آزمایش کشش روميزی کوچک مدل مونسانتو استفاده می شود که در آن تغيير شکل الاستيک یک تيغه فولادی تحت بار، موجب حرکت پيستون در یک سيلندر محتوی جيوه می شود. در نتيجه، جيوه با فشار وارد لوله ی شيشه ای نصب شده در کنار یک خط کش مدرج می گردد.

چهارمين روش ، اندازه گيری نيرو با استفاده از نیروسنج است. نیروسنج ممکن است یک ترانسدیوسر با یک قطعه مجهز به کرنش سنج برقی باشد. اعمال نيرو یک سيگنال برقی خروجی از نیروسنج توليد می کند که پس از تقویت یا به صورت یک عدد نمایش داده می شود.نحوه‌ی کار دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلوگرم تک ستون در ادامه توضیح داده شده است.

 

 

قیمت دستگاه تنسایل:

جهت اطلاع از قیمت دستگاه تنسایل – قیمت دستگاه تست کشش  با واحد فروش شرکت آزما پلیمر سام تماس گرفته تا اطلاعات فنی و نمونه پروژه های موفق در ساخت دستگاه تنسایل با ظرفیت های مختلفت از 50 کیلو الی 100 تن، همراه با رزومه شرکت را ارسال نماییم.

 

تلفن: 0217740107409123200580

مهندس سعید پورسعیدی

ایمیل: info@ap-sam.ir

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج – بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – مرکز رشد فناوری پلیمر – واحد فناور شرکت آزما پلیمر سام

آدرس کارخانه آزما پلیمر سام: کیلومتر 5 جاده قدیم کرج – خیابان 17 شهریور (شادآباد) – خیابان جوشن – نبش دوم شرقی – پلاک 11

جنرال کاتالوگ محصولات و خدمات شرکت آزما پلیمر سام

درخواست استعلام قیمت

جهت دریافت مشاوره و یا دریافت پیشفاکتور فرم را کامل کنید مدیران فروش شرکت آزما پلیمر سام در کمترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد.

لطفا درج کنید به چه نامی پیشفاکتور ارسال شود
شماره همراه و یا تلفن ثابت
اگر نیاز به ارسال پیشفاکتور دارید لطفا نام تجهیزات مربوطه را لیست کنید.

Share this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Blog