تنسایل کشش یونیورسال (آزمون تنسایل) 500 کیلو تک ستون l تولید کننده دستگاه تنسایل

دستگاه تنسایل کشش یونیورسال استحکام کششی، توانایی پلیمرها در برابر حداکثر مقدار تنش کششی است که هنگام کشش تحمل می کنند و در آن دچار شکست نمی شوند. این نقطه، زمانی است که ماده از حالت تغییر شکل الاستیک به تغییر شکل پلاستیک انتقال پیدا می کند. این آزمون از مهمترین و پرکاربردترین تست های پلیمر ها می باشد و نقش مهمی در انتخاب مواد برای تولید محصولات مختلف پلیمری دارد.

تغییر شکل الاستیک: وقتی تنش اعمال شده به پلاستیک را حذف کنیم، ماده به ابعاد و حالت اولیه خود برمی گردد. در واقع تغییر شکل اعمال شده موقتی است و با حذف تنش از بین می رود.

تغییر شکل پلاستیک: در این نوع تغییر شکل، با حذف تنش اعمالی، ابعاد مواد به حالت اولیه خود برنمی گردد و تغییر شکل و حالت ایجاد شده برگشت ناپذیر است.

توضیحات

محتوا پنهان
1 (تنسایل) کشش یونیورسال 500 کیلو گرم تک ستون

(تنسایل) کشش یونیورسال 500 کیلو گرم تک ستون

تنسایل کشش یونیورسال 500 کیلو گرم تک ستون تولید شده در شرکت آزما پلیمر سام با استفاده از تست کشش توسط دستگاه تنسایل یا دستگاه کشش که دستگاه یونیورسال نیز نامیده می شود می توان درباره ی خواص ماده تا حد زیادی آشنا شد. وقتی به کشیدن قطعه تا زمان شکستن ادامه دهید، به میزان استحکام کششی ماده یا محصول دست خواهید یافت. منحنی حاصله نمایانگر چگونگی واکنش ماده در برابر نیروهای اعمالی خواهد بود. حداکثر تنش بسیار مهم بوده و معمولاً در نمودار، “استحکام نهایی” یا UTS نامیده می شود.

 

تنسایل 500
تنسایل

دستگاه تست کشش یا همان تنسایل چیست؟

دستگاه تست کشش (تنسایل) در اکثر آزمون کشش مواد توسط دستگاه کشش تنسایل می توان مشاهده کرد که در مراحل اولیه ی آزمون ارتباط بین نیروی اعمالی یا بار وارده و ازدیاد طول نمونه تحت تست، بصورت خطی است. در این ناحیه، نمودار از رابطه ای به نام “قانون هوک” تبعیت می کند که در آن نسبت تنش به کرنش مقدار ثابت E می باشد. E معرف شیب خط در این ناحیه است، که درآن تنش متناسب با کرنش بوده و “مدول الاستیسیته” یا “مدول یانگ” نامیده می شود.

مدول الاستیسیته مقیاسی از سفتی ماده است، اما فقط در ناحیه ی خطی منحنی اعمال می گردد. اگر نمونه ای در این ناحیه خطی تحت بار قرار گیرد، با برداشتن بار ماده دقیقاً به همان شرایط قبل از بارگذاری باز خواهد گشت. در نقطه ای که منحنی دیگر خطی نیست و از خط مستقیم منحرف می گردد، قانون هوک دیگر قابل اجرا نبوده و تغییر شکل دائمی در نمونه بوقوع می پیوندد. این نقطه “حد الاستیک یا حد تناسب” نامیده می شود.

 

تعریف تست کشش:

تست کشش، به میزان افزایش بار یا نیرو به ماده که باعث واکنش پلاستیکی شده،گفته می شود . در این زمان اگر بار از نمونه برداشته شود، ماده به شرایط اولیه قبل از اعمال فشار باز نخواهد گشت. مقدار “استحکام تسلیم” ماده عبارت است از تنش وارده که در آن تغییر پلاستیک همچنان که بار اعمال می شود در ماده رخ می دهد.

برای برخی مواد (به عنوان مثال فلزها و پلاستیک ها)، خروج از ناحیه خطی الاستیک به راحتی قابل شناسایی نیست. از این رو، روش آفست، برای تعیین استحکام تسلیم ماده ی تحت آزمون بکار می رود. این روش ها در استاندارد ASTM E8 (فلزها) و D632 (پلاستیک ها) مورد بحث قرار می گیرند.

آفست یا آستانه بصورت درصدی از تغییر طول مشخص می گردد (برای فلزها طبق استاندارد ASTM E8 معمولاً 0.2% و برای پلاستیک ها 2% مورد استفاده قرار می گیرد). تنشی (R) که از نقطه تقاطع (r) منحنی با خط رسم شده منطقه الاستیک خطی (با شیب برابر با مدول الاستیسیته) از آفست “m” ، تعیین می گردد، استحکام تسلیم به روش آفست را ارائه می کند.

منحنی کشش برخی مواد ناحیه خطی تعریف شده ی خوبی ندارد. در این موارد، استاندارد ASTM E111 روش های جایگزین دیگری در تعیین ضریب الاستیسیته یک ماده به همان خوبی مدول یانگ ارائه می کند. این ضرائب جایگزین، مدول متقاطع و مدول مماس هستند.

دستگاه تست استاندارد آزمون کشش:

استاندارد های آزمون کشش پلاستیک ها  ISO 37, ASTM D638, ISO 6259, ISO 527, ملی 6621  و … و تعداد دیگری از استانداردهای ملی و بین المللی می باشد که به وسیله ی دستگاه تنسایل یونیورسال انجام می شود.

در زمان آزمون کشش می توانید میزان کش آمدگی یا ازدیاد طول نمونه ی تحت آزمون کشش را بیابید. این مقدار می تواند از اندازه گیری مطلق میزان تغییر در طول یا اندازه گیریِ نسبی به نام “کرنش” بیان گردد. کرنش به خودی خود می تواند به دو طریق مختلف بیان گردد، “کرنش مهندسی” و “کرنش حقیقی“.

 1. کرنش مهندسی در آزمون کشش چیست؟ کرنش مهندسی در آزمون کشش شاید ساده ترین و رایج ترین اصطلاح برای کرنش باشد که از نسبت تغییر طول به طول اولیه حاصل می گردد، e=∆L/L0 .
 2. کرنش حقیقی در آزمون کشش چیست؟ کرنش حقیقی مشابه کرنش مهندسی است با این تفاوت که بر اساس طول آنی (لحظه ای) نمونه تحت آزمون تعیین می گردد.

 استحکام در دستگاه تنسایل:

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلو گرم تک ستون یکی از خواصی که می تواند برای مواد تعیین کند استحکام نهایی (UTS) است. UTS ماکزیمم باری است که نمونه می تواند در طول تست تحمل کند. UTS ممکن است با استحکام شکست برابر باشد یا نباشد، و این بستگی دارد که چه نوع ماده ای را مورد آزمون قرار می دهید… شکننده، چکش خوار، یا حتی ماده ای که هر دو مشخصه را داراست. گاهی ممکن است که یک ماده زمانیکه در آزمایشگاه تحت تست قرار می گیرد چکش خوار باشد، اما زمانیکه از آن استفاده می شود و در معرض سرمای شدید قرار می گیرد، ممکن است رفتارش به شکننده تغییر یابد.

نمونه‌های مختلف فک و گیره برای نمونه‌های آزمایشی A تا C برای نمونه‌های دایره وار، D و E و نمونه‌های تخت دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلو گرم تک ستون.

 • A. گیره‌های رزوه دار به منظور استفاده در نمونه‌های رزوه‌ای
 • B. گیره‌های مدور به منظور استفاده در گوه دندانه دار
 • C. گیره با انتهای پهن (butt end) به همراه بست نگهدارنده
 • D. گیره تخت به همراه گوه دندانه دار
 • E. گیره تخت به همراه سوراخ برای استفاده در گیره پین دار

 

آزمون تست استحکام با دستگاه تنسایل

نيروی وارد بر نمونه در آزمون تست استحکام را می توان به چند روش اندازه گرفت. قدیمی ترین روش که بسيار دقيق است از یک سيستم شامل یک اھرم مکانيکی با وزنه متحرک استفاده می شود. مهم ترین مشکل سيستم اھرمی این است که ماشين مربوطه حجيم بوده و فضای زیادی را اشغال می کند. این امر خصوصا در مورد ماشين ھای با ظرفيت بالاتر، بيشتر است.

در بعضی انواع ماشين ھا که بار به روش ھيدروليکی اعمال می شود، برای اندازه گيری نيروی وارد بر نمونه، از یک دستگاه ھيدروليکی استفاده می شود. در این روش، فشار فزاینده روغن در اثر ازدیاد نيروی وارد بر نمونه، پيستون درون یک استوانه کوچک فشار مدرج را، به اھرم آونگی وزنه دار فشار می دھد و آونگ را از وضعيت قائم دور می کند. ھر چه نيرو و در نتيجه فشار روغن بيشتر شود، آونگ بيشتر از وضعيت قائم دور می شود. حرکت آونگ موجب چرخش یک عقربه روی صفحه مدرج می شود. این سيستم نيز قابليت اندازه گيری دقيق دارد.

 

 

راهنمای خرید دستگاه تنسایل (دستگاه تست کشش یونیورسال)

 

 

نحوه‌ی کار دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلو گرم تک ستون

سومين سيستم اندازه گيری نيرو با استفاده از تغيير شکل یک فنر است. از این اصل در ماشين آزمایش کشش روميزی کوچک مدل مونسانتو استفاده می شود که در آن تغيير شکل الاستيک یک تيغه فولادی تحت بار، موجب حرکت پيستون در یک سيلندر محتوی جيوه می شود. در نتيجه، جيوه با فشار وارد لوله ی شيشه ای نصب شده در کنار یک خط کش مدرج می گردد.

چهارمين روش ، اندازه گيری نيرو با استفاده از نیروسنج است. نیروسنج ممکن است یک ترانسدیوسر با یک قطعه مجهز به کرنش سنج برقی باشد. اعمال نيرو یک سيگنال برقی خروجی از نیروسنج توليد می کند که پس از تقویت یا به صورت یک عدد نمایش داده می شود.نحوه‌ی کار دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلوگرم تک ستون در ادامه توضیح داده شده است.

تجهیزات دستگاه تنسایل (کشش یونیورسال) یا همه منظوره

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر و لوله پلی اتیلن و لوله پی وی سی شامل دستگاه کشش تنسایل ( یونیورسال ) مورد استفاده در آزمون کشش می باشد. این نوع دستگاه دارای دو صفحه ثابت و متحرک می باشد که برای ازدیاد طول و اعمال نیرو بر روی نمونه تنظیم می‌شود که در دو نوع هیدرولیکی و الکترومکانیکال ساخته می شوند. عملکرد اصلی این تست ها ایجاد منحنی تنش-کرنش می باشد.

تجهیزات جانبی مانند انواع گیره‌ها و نگه دارنده‌ها جهت انجام آزمون کشش،انواع صفحات و نگه دارنده‌ها جهت انجام آزمون فشاری و خمشی و آزمونهای مختلف و همچنین اکستنسومتر جهت اندازه گیری ازدیاد طول نمونه قابلیت نصب بر روی دستگاه های کشش تنسایل (یونیورسال) ساخت شرکت آزما پلیمر سام را دارند.

 

 

طرح دستگاه کشش تنسایل تک ستون :

تنسایل 500

دستگاه تنسایل ابتدا توسط تیم کارشناسی امکان سنجی شده وپس از طی کردن مراحل ذیل توسط طراحان شرکت طراحی اولیه و سپس نهایی شده و به مرحله تولید می رسد.

1- تعریف نیاز یا مشکل

2- تعیین مشخصات اولیه طرح

3- مشخصات فنی

4- ابعاد و اندازه

5- عمر

6- مقدار تولید

7- شرایط محیط کار

8- برسی شرایط اوپراتوری

9- هزینه یابی

10- تنوع پذبری

11- مصرف

12- منبع قدرت

13- نحوه کنترل

14- شکل ظاهری

15- تعمیرو نگهداری

16- حمل و نقل

17- آلودگی

18- استاندارد

19- فاصله زمانی میان تولید و عرضه برای فروش

20- قابلیت اعتماد و ایمنی

21- سهولت استفاده

22- امکانات ساخت

23- جنس و مواد اولیه

24- محدودیت‌های زمانی

25- ایده‌ پردازی و خلاقیت

 

کلیات دستگاه تنسایل تک ستون ساخت شرکت آزما پلیمر سام :

 •  (کشش، فشار، خمش، سیکل ،  پارگی،آسودگی از تنش ، سفتی حلقوی لوله، ضریب اصطکاک، برش، چسبندگی ، پیلینگ و …)
 • مطابق با استاندارد ISO 37, ASTM D638, ISO 6259, ISO 527,ملی 6621
 • ابعاد دستگاه : 180*45*55 سانتی متر  (W*D*H )
 • کورس مفید دستگاه (بدون فک) :  600 میلیمتر
 • سرعت دستگاه: 1  تا 500 میلیمتر بر دقیقه
 • دقت درسرعت: 0.5 ± درصد
 • دقت در جابجایی: 0.01 ± میلیمتر
 • مجهز به محدود کننده های سخت افزاری (Limit switch) و نرم افزاری
 • قابلیت کالیبراسیون نرم افزاری لودسل و سرعت و جابجایی توسط اپراتور
 • قابلیت ثبت و بازخوانی و پرینت اطلاعات به صورت نامحدود
 • قابلیت مقایسه چند نمودار با یکدیگر

 

جزئیات و قطعات دستگاه تنسایل ساخت شرکت آزما پلیمر سام

 

سیستم حرکتی بال اسکرو ساخت آلمان

بال اسکرو

یکی از وسایل مکانیکی‌ که با کمترین میزان اصطکاک ممکن، حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل می کند، بال اسکرو می باشد. بال اسکروها که وظیفه‌ی انتقال نیروها و حرکت اشیاء را بر عهده دارند، نیروهای چرخشی کوچک را به نیروهای فشاری و کششی تبدیل می‌کنند.

 

نیرو سنج ( لودسل ) کره ای Accuracy 0.03% FS

لودسل یك نوع حسگر (Sensor) الكترونیكی برای اندازه‌گیری وزن و نیرو است. كه در انواع كششی، خمشی، فشاری و پیچشی ساخته شده است.

 

اندازه گیری جابجایی (انکودر )

اندازه گیری جابجایی و ازدیاد طول به وسیله انکودر صورت میگیرد.در واقع انکودر ، وسیله ای است که قابلیت تبدیل حرکت مکانیکی دورانی به خطی را دارا است.

 

کنترل Servo موتور ساخت تایوان   

سروو درایو دلتا تایوان

سروو موتور از دو کلمه سروو (Servo) به معنای فرمان یار و موتور (Motor) به معنای محرک تشکیل شده است؛ بنابراین سروو موتور به معنای موتور/محرک فرمان یار یا خود تنظیم است.از جمله وظایف ضروری سروو موتور و مدارات الکتریکی آن، افزایش دقت در مواردی همچون، کنترل زاویه، کنترل شتاب، کنترل سرعت و موقعیت دهی دقیق است.

 

سیستم کنترل دستگاه تنسایل ساخت شرکت آزما پلیمر سام

سیستم کنترل دستگاه تنسایل

از کنترلرها می توان به عنوان مغز دستگاه نام برد . اساس کار کنترلرها، نظارت و بهبود روندکار دستگاه است . .هدف از بکارگیری واحد کنترلر پیاده سازی الگوهای کنترل کننده برای ورودی و خروجی ها است. تمامی مراحل طراحی و ساخت و اجرای کنترلر های دستگاه توسط همکاران شرکت انجام می پذیرد.

 

نرم افزار تنسایل طراحی آزما پلیمر سام

نرم افزار طراحی آزما پلیمر سام

دستگاه تست کشش تنسایل با توجه قابلیت هایی که دارد، از نرم افزار مشخصی برای اجرای دستورات و محاسبات مربوط به تست کشش بهره می برد. این نرم افزار دارای قابلیت هایی برای کالیبراسیون بسیار دقیق لودسل، اکستنسومتر، سرعت و جابجایی هستند و این قابلیت را فراهم می آورند که اپراتور دستگاه بتواند لودسل را در ۲ نقطه و اکستنسومتر را در ۶ نقطه کالیبره کند. تمامی مراحل طراحی و ساخت و اجرای نرم افزارهای دستگاه توسط همکاران شرکت انجام می پذیرد.

 

دستگاه اکستنسومتر جهت تعیین ازدیاد طول

اکستنسومتر جهت تعیین ازدیاد طول

دستگاهی که تغییرات طول نمونه را در دستگاه تست کشش اندازه گیری می کند، اکستنسومتر است. این ابزار با اتصال به دو سر قطعه کار میزان افزایش طول آن را حین آزمون اندازه گیری می کند.کشش سنج های امروزی دقت بالایی تا حدود 1 میکرومتر دارند. با استفاده از همین بخش دستگاه است که می توان منحنی تنش – کرنش نمونه را رسم کرد و پارامترهایی از قبیل مدول یانگ، ازدیاد طول نقطه تسلیم، ازدیاد طول ماکزیمم تنش و ازدیاد طول کلی را استخراج کرد.

 

فک کششی تنسایل خود جمع شونده

فک کشش خود جمع شونده

برای انجام آزمون کشش نیاز به نگه دارنده نمونه به دستگاه می باشد که اصطلاحا فک یا گیره گفته می شود.این فک ها انواع مختلفی دارند که یک نمونه از آن فک کششی خود جمع شونده می باشد که با توجه به مکانیزم طراحی شده آن ، نیازی به سفت کردن دستی آن بر روی نمونه نمی باشد.

 

فک کششی تنسایل دستی

فک کشش دستی

برای انجام آزمون کشش نیاز به نگه دارنده نمونه به دستگاه می باشد که اصطلاحا فک یا گیره گفته می شود.این فک ها انواع مختلفی دارند که یک نمونه از آن فک کششی دستی می باشد که برای نگه داشتن نمونه نیاز به سفت کردن دستی آن بر روی نمونه می باشد.

 

فک خمشی تنسایل سه نقطه

فک خمشی سه نقطه دستگاه تنسایل

 

برای انجام آزمون خمشی نیاز به نگه دارنده نمونه به دستگاه می باشد که اصطلاحا فک یا گیره گفته می شود. این فک ها انواع مختلفی دارند که یک نمونه از آن فک خمشی سه نقطه می باشد. از نتایج این آزمون، مدول الاستیسیته خمشی، تنش خمشی و کرنش خمشی قطعات را می توان استخراج کرد.

 

فک فشاری آزمون تنسایل

فک فشاری

برای انجام آزمون خمشی نیاز به نگه دارنده نمونه به دستگاه می باشد که اصطلاحا فک یا گیره گفته می شود. این فک ها انواع مختلفی دارند که یک نمونه از آن فک فشاری می باشد. از نتایج این آزمون، می توان به مقاومت فشردگی مواد در برابر نیروی فشاری اعمالی دست یافت.

 

انواع فک تنسایل و فیکسچر های مختلف

فیکسچر دستگاه تنسایل

 

برای انجام آزمون های کشش، فشار، خمش، سیکل ، پارگی، آسودگی از تنش ، سفتی حلقوی لوله، ضریب اصطکاک، برش،چسبندگی ، پیلینگ و … نیاز به فک و فیکسچر های مختلفی می باشد که تمامی آنها طراحی و به کار گرفته شده اند.

 

دستورالعمل دستگاه تنسایل (دفترچه راهنما)

دستورالعمل دستگاه

به همراه دستگاه تنسایل یک دستورالعمل کار با دستگاه می باشد که در آن مطالب مهم و کاربردی از جمله، کار با دستگاه، نگهداری، اطلاعات فنی دستگاه،کالیبراسیون و موارد دیگر به صورت تصاویر تمام رنگی گنجانده شده است.

 

بسته بندی و ارسال

بسته بندی وارسال

از آنجایی که دستگاه تنسایل یکی از تجهیزات دقیق آزمایشگاهی می باشد، لذا حمل و نقل و جابجایی آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است،لذا به منظورحفظ کیفیت و ماندگاری و حفاظت از آسیب دیدگی دستگاه، اقدام به بسته بندی با استحکام بالا نموده ایم تا بتوانیم آرامش خاطر و رضایتمندی مشتری را تامین نماییم.

 

 

 

قابلیت های دستگاه تنسایل:

دستگاه تنسایل باید قابلیت‌های مناسب را برای انجام آزمایش بر روی نمونه داشته باشد. 3 پارامتر اصلی وجود دارد: ظرفیت نیرو، سرعت و دقت. ظرفیت نیرو به این حقیقت اشاره دارد که دستگاه باید قادر به تولید نیروی کافی برای شکست نمونه باشد. این نیرو باید به اندازه کافی سریع یا آرام باشد تا بتواند شرایط حقیقی را شبیه سازی کند. برای مثال یک دستگاه بزرگ که برای اندازه‌گیری کشش‌های طویل طراحی شده ممکن است با یک ماده ی شکننده که کشش‌های کوتاه قبل از شکستن را تجربه کرده ، کار نکند.

اندازه‌گیری کرنش معمولاً با یک نیرو سنج انجام می‌شود اما کرنش سنج اغلب در آزمون نمونه‌های کوچک یا هنگامی که نسبت پواسون مشخص باشد نیز استفاده می‌شود. دستگاه‌های جدیدتر زمان و نیرو سنج دیجیتال و سیستم‌های اندازه‌گیری کشش که شامل سنسورهای الکترونیکی متصل شده به دستگاه جمع‌آوری داده (اغلب کامیپوتر) و نرم افزار که برای ویرایش و خروجی داده است را دارا می‌باشند.

ماشین های الکترومکانیکال بر اساس یک موتور الکتریکی با سرعت متغیر؛ یک سیستم کاهش دنده؛ و یک، دو یا چهار پیچ که حرکت رو به بالا یا پایین را هدایت میکنند، ساخته شده اند. سرعت حرکت ماشین را می توان با تغییر سرعت موتور تغییر داد.

درباره دستگاه کشش استحکام بیشتر بدانید …

ماشین های هیدرولیکی بر اساس یک پیستون تک و یا دوگانه عمل می کنند که حرکت رو به بالا یا پایین را انجام می دهد. با این حال، اکثر ماشین آلات هیدرولیک استاتیک یک پیستون و یا یک تلمبه تک کاره دارند. در یک دستگاه دستی، اپراتور، سوراخ سوپاپ سوزنی تنظیم کننده فشار را برای کنترل میزان بارگذاری (نیرو) تنظیم می کند.

در یک سیستم هیدرولیکی بسته، سوپاپ سوزنی با یک شیر الکتریکی برای کنترل دقیق جایگزین می شود. به طور کلی، دستگاه های الکترومکانیکی دارای سرعت و دامنه حرکت بیشتری نسبت به دستگاه های هیدرولیکی هستند. همچنین دستگاه های هیدرولیکی برای تولید نیروهای بیشتر هزینه بالاتری می برند

مشخصات فنی دستگاه ( تنسایل ) کشش یونیورسال  آزمون تست استحکام

 

مشخصات فنی دستگاه کشش یونیورسال ( تنسایل )
مواد مورد آزمون تنسایل PE, PP, PA, PC, PS  و سایر پلاستیک ها
استاندارد مورد استفاده ISO 37, ASTM D638, ISO 6259, ISO 527, ملی 6621  و …
گارانتی 1 سال
خدمات پس از فروش 10 سال
زمان تحویل 30 روز کاری
قابلیت کالیبراسیون دارد (انتخابی)
آموزش کار با دستگاه و استاندارد دارد (انتخابی)
نوع نیروهای قابل اندازه گیری خمشی، فشاری، کششی
قابلیت نصب اکستنسیومتر دارد
قابلیت حفاظت در برابر بار اضافه دارد
قابلیت تعویض فیکسچر دارد
قابلیت تعویض گیره دارد
نوع کنترل نرم افزار کامپیوتری اختصاصی
قابلیت ارائه داده های آزمون دارد
ظرفیت نیرو  ( KN) 5
دامنه نیرو (FS%) 0/2-100
سرعت آزمون (mm/min) 0/1-500
دامنه حرکت بدون فک (mm) 600
دقت نیرو (FS%) 0/03
دقت جابجایی (mm) 0/01

 

مشخصات دستگاه آزمون کشش یونیورسال (تنسایل):

ظرفیت دستگاه: 1-2-5-20-50KN

 • ساختار دو ستونه و تک ستونه
 • اندازه گیری نیروی کششی و فشاری و خمشی
 • مجهز به اکستنسیومتر
 • سرعت حرکت از 1 تا 1000 میلی متر بر دقیقه

ویژگیهای دستگاه تست کشش یونیورسال (تنسایل):

 • قابلیت حفاظت در برابر بار اضافه
 • فیکسچرهای قابل تعویض
 • کنترل کامپیوتری و نرم افزار پیشرفته
 • دامنه وسیع آزمون مواد مختلف
 • تکرار پذیری بالا
 • رزولوشن حرکتی 0.01 میلیمتر
 • رزولوشن اندازه گیری نیرو 0.03 %.
 • قابلیت دریافت گزارش از جزئیات آزمون ها
 • بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی

 

 

 

 

مزایای دستگاه کشش تنسایل ( یونیورسال ) ساخت آزما پلیمر سام به دستگاه‌های خارجی شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • قیمت دستگاه تنسایل ساخت شرکت آزما پلیمر سام بسیار مناسب تر نسبت به نمونه خارجی میباشد.
 • کیفیت بالا ساخت و قطعات اصلی
 • نرم افزار و سیستم کنترل، طراحی و ساخت شرکت آزما پلیمر سام
 • خدمات پس از فروش و پشتیبانی سریع و به موقع
 • در دسترس بودن قطعات یدکی و جانبی
 • به روز رسانی دو مرحله در سال
 • قابلیت تغییر در نرم افزار متناسب با خواست مشتری
 • قابلیت کالیبراسیون داخلی دستگاه توسط اپراتور
 • نصب و راه اندازی و آموزش رایگان
 • و ………

 

 

 

تنسایل 500 کیلو گرم
تنسایل 500 کیلو گرم

 

 

قیمت دستگاه تنسایل 500 کیلو گرم:

جهت اطلاع از قیمت دستگاه تنسایل با واحد فروش شرکت آزما پلیمر سام تماس گرفته تا اطلاعات فنی و نمونه پروژه های موفق در ساخت دستگاه تنسایل همراه با رزومه شرکت را ارسال نماییم.

 

تلفن: 0217740107409123200580

مهندس سعید پورسعیدی

ایمیل: info@ap-sam.ir

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج – بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – مرکز رشد فناوری پلیمر – واحد فناور شرکت آزما پلیمر سام

آدرس کارخانه آزما پلیمر سام: کیلومتر 5 جاده قدیم کرج – خیابان 17 شهریور (شادآباد) – خیابان جوشن – نبش دوم شرقی – پلاک 11

 

 

 

جنرال کاتالوگ محصولات و خدمات شرکت آزما پلیمر سام

 

 

 

درخواست استعلام قیمت

جهت دریافت مشاوره و یا دریافت پیشفاکتور فرم را کامل کنید مدیران فروش شرکت آزما پلیمر سام در کمترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد.

لطفا درج کنید به چه نامی پیشفاکتور ارسال شود
شماره همراه و یا تلفن ثابت
اگر نیاز به ارسال پیشفاکتور دارید لطفا نام تجهیزات مربوطه را لیست کنید.

 

فیلم معرفی دستگاه تست آزمون تست کشش (استحکام) دستگاه تنسایل

 

 

1 دیدگاه برای تنسایل کشش یونیورسال (آزمون تنسایل) 500 کیلو تک ستون l تولید کننده دستگاه تنسایل

 1. 5 از 5

  مهندس گیتی هاشمی

  دستگاه تنسایل شرکت آزما پلمیر سام رو داریم خواستم از این طریق از شرکت شما و خدمات شما اعلام رضایت کنم سپاس فراوان شرکت گیتی پسند

  • مدیر سایت

   مچکریم از پیام دلگرم کننده شما


دیدگاه خود را بنویسید