دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

استحکام کششی چیست و انواع آن کدام است؟

استحکام کششی، توانایی پلیمرها در برابر حداکثر مقدار تنش کششی است که هنگام کشش تحمل می کنند و در آن دچار شکست نمی شوند. این نقطه، زمانی است که ماده از حالت تغییر شکل الاستیک به تغییر شکل پلاستیک انتقال پیدا می کند.

این آزمون از مهمترین و پرکاربردترین تست های پلیمر ها می باشد و نقش مهمی در انتخاب مواد برای تولید محصولات مختلف پلیمری دارد.

تغییر شکل الاستیک: وقتی تنش اعمال شده به پلاستیک را حذف کنیم، ماده به ابعاد و حالت اولیه خود برمی گردد. در واقع تغییر شکل اعمال شده موقتی است و با حذف تنش از بین می رود.

تغییر شکل پلاستیک: در این نوع تغییر شکل، با حذف تنش اعمالی، ابعاد مواد به حالت اولیه خود برنمی گردد و تغییر شکل و حالت ایجاد شده برگشت ناپذیر است.

توضیحات

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلو گرم تک ستون

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلو گرم تک ستون تولید شده در آزما پلیمر سام با استفاده از تست کشش توسط دستگاه تنسایل می توان درباره ی خواص ماده تا حد زیادی آشنا شد. وقتی به کشیدن قطعه تا زمان شکستن ادامه دهید، به مشخصه کششی خوب و کاملی دست خواهید یافت. منحنی حاصله نمایانگر چگونگی واکنش ماده در برابر نیروهای اعمالی خواهد بود. حداکثر تنش بسیار مهم بوده و معمولاً در نمودار، “استحکام نهایی” یا UTS نامیده می شود.

در اکثر آزمون های کشش مواد توسط دستگاه تنسایل می توان مشاهده کرد که در مراحل اولیه ی آزمون ارتباط بین نیروی اعمالی یا بار وارده و ازدیاد طول نمونه تحت تست، بصورت خطی است. در این ناحیه، نمودار از رابطه ای به نام “قانون هوک” تبعیت می کند که در آن نسبت تنش به کرنش مقدار ثابت E= σ/e است.

E معرف شیب خط در این ناحیه است، که درآن تنش متناسب با کرنش بوده و “مدول الاستیسیته” یا “مدول یانگ” نامیده می شود.

مدول الاستیسیته مقیاسی از سفتی ماده است، اما فقط در ناحیه ی خطی منحنی اعمال می گردد. اگر نمونه ای در این ناحیه خطی تحت بار قرار گیرد، با برداشتن بار ماده دقیقاً به همان شرایط قبل از بارگذاری باز خواهد گشت. در نقطه ای که منحنی دیگر خطی نیست و از خط مستقیم منحرف می گردد، قانون هوک دیگر قابل اجرا نبوده و تغییر شکل دائمی در نمونه بوقوع می پیوندد. این نقطه “حد الاستیک یا حد تناسب” نامیده می شود.

 

تست کشش:

 

از این نقطه به بعد در تست کشش، به هر افزایش بار یا نیرو، ماده واکنش پلاستیکی نشان می دهد. در این زمان اگر بار از نمونه برداشته شود، ماده به شرایط اولیه قبل از اعمال فشار باز نخواهد گشت. مقدار “استحکام تسلیم” ماده عبارت است از تنش وارده که در آن تغییر پلاستیک همچنان که بار اعمال می شود در ماده رخ می دهد.

برای برخی مواد (به عنوان مثال فلزها و پلاستیک ها)، خروج از ناحیه خطی الاستیک به راحتی قابل شناسایی نیست. از این رو، روش آفست، برای تعیین استحکام تسلیم ماده ی تحت آزمون بکار می رود. این روش ها در استاندارد ASTM E8 (فلزها) و D632 (پلاستیک ها) مورد بحث قرار می گیرند.

آفست یا آستانه بصورت درصدی از تغییر طول مشخص می گردد (برای فلزها طبق استاندارد ASTM E8 معمولاً 0.2% و برای پلاستیک ها 2% مورد استفاده قرار می گیرد). تنشی (R) که از نقطه تقاطع (r) منحنی با خط رسم شده منطقه الاستیک خطی (با شیب برابر با مدول الاستیسیته) از آفست “m” ، تعیین می گردد، استحکام تسلیم به روش آفست را ارائه می کند.

منحنی کشش برخی مواد ناحیه خطی تعریف شده ی خوبی ندارد. در این موارد، استاندارد ASTM E111 روش های جایگزین دیگری در تعیین ضریب الاستیسیته یک ماده به همان خوبی مدول یانگ ارائه می کند. این ضرائب جایگزین، مدول متقاطع و مدول مماس هستند.

در زمان آزمون کشش می توانید میزان کش آمدگی یا ازدیاد طول نمونه ی تحت آزمون کشش را بیابید. این مقدار می تواند از اندازه گیری مطلق میزان تغییر در طول یا اندازه گیریِ نسبی به نام “کرنش” بیان گردد. کرنش به خودی خود می تواند به دو طریق مختلف بیان گردد، “کرنش مهندسی” و “کرنش حقیقی“.

کرنش مهندسی شاید ساده ترین و رایج ترین اصطلاح برای کرنش باشد که از نسبت تغییر طول به طول اولیه حاصل می گردد، e=∆L/L0 .

کرنش حقیقی مشابه کرنش مهندسی است با این تفاوت که بر اساس طول آنی (لحظه ای) نمونه تحت آزمون تعیین می گردد.

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلو گرم تک ستون یکی از خواصی که می توانید برای مواد تعیین کنید استحکام نهایی (UTS) است. UTS ماکزیمم باری است که نمونه می تواند در طول تست تحمل کند. UTS ممکن است با استحکام شکست برابر باشد یا نباشد، و این بستگی دارد که چه نوع ماده ای را مورد آزمون قرار می دهید… شکننده، چکش خوار، یا حتی ماده ای که هر دو مشخصه را داراست. گاهی ممکن است که یک ماده زمانیکه در آزمایشگاه تحت تست قرار می گیرد چکش خوار باشد، اما زمانیکه از آن استفاده می شود و در معرض سرمای شدید قرار می گیرد، ممکن است رفتارش به شکننده تغییر یابد.

نمونه‌های مختلف بازو برای نمونه‌های آزمایشی A تا C برای نمونه‌های دایره وار، D و E برای نمونه‌های تخت دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلو گرم تک ستون.

A. بازوی رزوه دار به منظور استفاده در گیره رزوه ای
B. بازوی مدور به منظور استفاده در گوه دندانه دار
C. یک بازو با انتهای پهن (butt end) به همراه بست نگهدارنده
D. بازوی تخت به همراه گوه دندانه دار
E. بازوی تخت به همراه سوراخ برای استفاده در گیره پین دار

آزمون تست استحکام

نيروی وارد بر نمونه را می توان به چند روش اندازه گرفت. قدیمی ترین روش که بسيار دقيق است از یک سيستم شامل یک اھرم مکانيکی با وزنه متحرک استفاده می کند. مهم ترین مشکل سيستم اھرمی این است که ماشين مربوطه حجيم بوده و فضای زیادی را اشغال می کند. این امر خصوصا در مورد ماشين ھای با ظرفيت بالاتر، بيشتر است.

در بعضی انواع ماشين ھا که بار به روش ھيدروليکی اعمال می شود، برای اندازه گيری نيروی وارد بر نمونه، از یک دستگاه ھيدروليکی استفاده می شود. در این روش، فشار فزاینده روغن در اثر ازدیاد نيروی وارد بر نمونه، پيستون درون یک استوانه کوچک فشار مدرج را، به اھرم آونگی وزنه دار فشار می دھد و آونگ را از وضعيت قائم دور می کند. ھر چه نيرو و در نتيجه فشار روغن بيشتر شود، آونگ بيشتر از وضعيت قائم دور می شود. حرکت آونگ موجب چرخش یک عقربه روی صفحه مدرج می شود. این سيستم نيز قابليت اندازه گيری دقيق دارد.

نحوی کار دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلو گرم تک ستون

سومين سيستم اندازه گيری نيرو با استفاده از تغيير شکل یک فنر است. از این اصل در ماشين آزمایش کشش روميزی کوچک مدل مونسانتو استفاده می شود که در آن تغيير شکل الاستيک یک تيغه فولادی تحت بار، موجب حرکت پيستون در یک سيلندر محتوی جيوه می شود. در نتيجه، جيوه با فشار وارد لوله ی شيشه ای نصب شده در کنار یک خط کش مدرج می گردد.

چهارمين روش ، اندازه گيری نيرو با استفاده از سلول نيرو است. سلول نيرو ممکن است یک ترانسدیوسر با یک قطعه مجهز به کرنش سنج برقی (قطعه ای از ماده که به دقت با کرنش سنج ھای حساس پر شده است) باشد. اعمال نيرو یک سيگنال برقی خروجی از سلول توليد می کند که پس از تقویت یا به صورت یک عدد نمایش داده می شود، و یا توسط یک رسام ثبت می شود

تجهیزات دستگاه تنسایل (کشش یونیورسال) یا همه منظوره

دستگاه تنسایل تست آموزن کشش مورد استفاده در آزمون کشش از نوع تنسایل ( یونیورسال) یا همه منظوره است. این نوع دستگاه دارای دو بلوکه ثابت است که یکی برای طول نمونه تنظیم می‌شود و دیگری برای اعمال نیرو ساخته شده‌است که در دو نوع هیدرولیکی و الکترومغناطیسی وجود دارند. عملکرد اصلی این تست ها ایجاد منحنی تنش-کرنش است.

قابلیت های دستگاه تنسایل:

دستگاه تنسایل باید قابلیت‌های مناسب را برای نمونه در حال آزمایش داشته باشد. 3 پارامتر اصلی وجود دارد: ظرفیت فشار، سرعت و دقت. ظرفیت فشار به این حقیقت اشاره دارد که دستگاه باید قادر به تولید نیروی کافی برای شکست نمونه باشد. این نیرو باید به اندازه کافی سریع یا آرام باشد تا بتواند شرایط حقیقی را شبیه سازی کند. برای مثال یک دستگاه بزرگ که برای اندازه‌گیری کشش‌های طویل طراحی شده ممکن است با یک ماده ی شکننده که کشش‌های کوتاه قبل از شکستن را تجربه کرده کار نکند.

اندازه‌گیری کرنش معمولاً با یک کشش سنج انجام می‌شود اما کرنش سنج اغلب در آزمون نمونه‌های کوچک یا هنگامی که نسبت پواسون مشخص باشد نیز استفاده می‌شود. دستگاه‌های جدیدتر زمان و نیرو سنج دیجیتال و سیستم‌های اندازه‌گیری کشش که شامل سنسورهای الکترونیکی متصل شده به دستگاه جمع‌آوری داده (اغلب کامیپوتر) و نرم افزار که برای ویرایش و خروجی داده است را دارا می‌باشند.

ماشین های الکترومکانیکی (الکترومغناطیسی) بر اساس یک موتور الکتریکی با سرعت متغیر؛ یک سیستم کاهش دنده؛ و یک، دو یا چهار پیچ که حرکت رو به بالا یا پایین را هدایت میکنند، ساخته شده اند. سرعت حرکت ماشین را می توان با تغییر سرعت موتور تغییر داد.

ماشین های هیدرولیکی بر اساس یک پیستون تک و یا دوگانه عمل می کنند که حرکت رو به بالا یا پایین را انجام می دهد. با این حال، اکثر ماشین آلات هیدرولیک استاتیک یک پیستون و یا یک تلمبه تک کاره دارند. در یک دستگاه دستی، اپراتور، سوراخ سوپاپ سوزنی تنظیم کننده فشار را برای کنترل میزان بارگذاری (نیرو) تنظیم می کند.

در یک سیستم هیدرولیکی بسته، سوپاپ سوزنی با یک شیر الکتریکی برای کنترل دقیق جایگزین می شود. به طور کلی، دستگاه های الکترومکانیکی دارای سرعت و دامنه حرکت بیشتری نسبت به دستگاه های هیدرولیکی هستند. همچنین دستگاه های هیدرولیکی برای تولید نیروهای بیشتر هزینه بالاتری می برند

 

مشخصات فنی دستگاه ( تنسایل ) کشش یونیورسال  آزمون تست استحکام

 

مشخصات فنی دستگاه کشش یونیورسال ( تنسایل )
مواد مورد آزمون PE, PP, PA, PC, PS  و سایر پلاستیک ها
استاندارد مورد استفاده ISO 37, ASTM D638, ISO 6259, ISO 527, ملی 6621  و …
گارانتی 1 سال
خدمات پس از فروش 10 سال
زمان تحویل 30 روز کاری
قابلیت کالیبراسیون دارد (انتخابی)
آموزش کار با دستگاه و استاندارد دارد (انتخابی)
نوع نیروهای قابل اندازه گیری خمشی، فشاری، کششی
قابلیت نصب اکستنسیومتر دارد
قابلیت حفاظت در برابر بار اضافه دارد
قابلیت تعویض فیکسچر دارد
قابلیت تعویض گیره دارد
نوع کنترل نرم افزار کامپیوتری اختصاصی
قابلیت ارائه داده های آزمون دارد
ظرفیت نیرو  ( KN) 1
دامنه نیرو (FS%) 0/2-100
سرعت آزمون (mm/min) 0/1-500
دامنه حرکت بدون فک (mm) 600
دقت نیرو (FS%) 0/03
دقت جابجایی (mm) 0/01

 

مشخصات دستگاه آزمون کشش یونیورسال (تنسایل):

 • ظرفیت دستگاه: 1-2-5-20-50KN
 • ساختار دو ستونه و تک ستونه
 • اندازه گیری نیروی کششی و فشاری و خمشی
 • مجهز به اکستنسیومتر
 • سرعت حرکت از 1 تا 1000 میلی متر بر دقیقه

ویژگیهای دستگاه تست کشش یونیورسال (تنسایل):

 • قابلیت حفاظت در برابر بار اضافه
 • فیکسچرهای قابل تعویض
 • کنترل کامپیوتری و نرم افزار پیشرفته
 • دامنه وسیع آزمون مواد مختلف
 • تکرار پذیری بالا
 • رزولوشن حرکتی 0.01 میلیمتر
 • رزولوشن اندازه گیری نیرو 0.03 %.
 • قابلیت دریافت گزارش از جزئیات  آزمون ها
 • بر اساس استانداردهای بین المللی و ملی

 

فیلم معرفی دستگاه تست آزمون تست کشش (استحکام) دستگاه تنسایل

قیمت دستگاه تنسایل 100 کیلو گرم :

جهت اطلاع از قیمت دستگاه تنسایل 100 کیلو گرمی با واحد فروش شرکت آزما پلیمر سام تماس گرفته تا اطلاعات فنی و نمونه پروژه های موفق در ساخت دستگاه تنسایل همراه با رزومه شرکت را ارسال نماییم.

 

تلفن: 02177401074

موبایل: 09123200580

ایمیل: info@ap-sam.ir

آدرس دفتر مرکزی: کیلومتر 15 اتوبان تهران کرج – بلوار پژوهش پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران – مرکز رشد فناوری پلیمر-واحد فناور شرکت آزما پلیمر سام آدرس

کارخانه آزما پلیمر سام: شهرک صنعتی چهاردانگه، بلوار صنایع تقاطع 17/5

 

 • محصول دیگر :

دستگاه تنسایل کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن دو ستون

دستگاه تنسایل کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

دستگاه تنسایل کشش یونیورسال (تنسایل) 500 کیلو گرم تک ستون

 

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.


اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون”