تگ - دستگاه تنسایل دو ستون

دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 2 تن دو ستون
دستگاه کشش یونیورسال (تنسایل) 100 کیلوگرم تک ستون

معرفی آزمون کشش و کار با دستگاه تنسایل ( کشش یونیورسال )

آزمون کشش یکی از آزمون های مخرب است که توسط دستگاه تنسایل،نم...